آئین بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت سید محمود دعایی، در موسسه اطلاعات
آئین بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت سید محمود دعایی، در موسسه اطلاعات

آئین بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت سید محمود دعایی، در موسسه اطلاعات تلگرام :

آئین بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت سید محمود دعایی، در موسسه اطلاعات

تلگرام :