آخرین خبر بلومبرگ از مواضع آمریکا در مورد ایران
آخرین خبر بلومبرگ از مواضع آمریکا در مورد ایران

بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: 🔹دولت آمریکا از مواضع اخیر ایران و نرمش این دولت، خشنود است و توافق به رغم وجود برخی اختلافات از همیشه نزدیکتر است. آمریکا در زمان مناسب به پاسخ ایران، پاسخ خواهد داد.

بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: 🔹دولت آمریکا از مواضع اخیر ایران و نرمش این دولت، خشنود است و توافق به رغم وجود برخی اختلافات از همیشه نزدیکتر است. آمریکا در زمان مناسب به پاسخ ایران، پاسخ خواهد داد.