آزمون: پیراهنم متعلق به همه مردم ایران است
آزمون: پیراهنم متعلق به همه مردم ایران است

آزمون: پیراهنم متعلق به همه مردم ایران است 🔹از حمایت همه هواداران ممنون هستم. با همین انرژی‌ها است که می‌توانیم در جام جهانی برای تیم ملی کشورمان نتایج خوبی بگیریم. امیدوارم در جام جهانی نیز اتفاق خیلی خوبی بیفتد و دل همه مردم شاد شود. پیراهن من متعلق به همه مردم ایران است و فقط […]

آزمون: پیراهنم متعلق به همه مردم ایران است

🔹از حمایت همه هواداران ممنون هستم. با همین انرژی‌ها است که می‌توانیم در جام جهانی برای تیم ملی کشورمان نتایج خوبی بگیریم. امیدوارم در جام جهانی نیز اتفاق خیلی خوبی بیفتد و دل همه مردم شاد شود. پیراهن من متعلق به همه مردم ایران است و فقط برای یک نفر نیست.