همیشه برایم در دوران مدرسه شیرین ترین قسمت سوالات امتحانی وقتی بود که در سوال می آمد جاهای خالی را با گزینه مناسب پر کنیدو پرکردن جاهای خالی برای ما شده بود راحت‌ترین کار آن روزها. اما روزها که می گذشت و و تجربه هایم  افزون‌تر می شد دریافتم که چقدر اشتباه حساب کرده ام […]

همیشه برایم در دوران مدرسه شیرین ترین قسمت سوالات امتحانی وقتی بود که در سوال می آمد جاهای خالی را با گزینه مناسب پر کنیدو پرکردن جاهای خالی برای ما شده بود راحت‌ترین کار آن روزها.

اما روزها که می گذشت و و تجربه هایم  افزون‌تر می شد دریافتم که چقدر اشتباه حساب کرده ام و پرکردن جاهای خالی غیر ممکن ترین کارهاست.روزگاری زمین های خاکی تبریز  مهد پرورش استعدادهایی بود که فوتبال را با تمام وجود بازی می کردند. اما در این طرف میدان چشم هایی بود که این استعداد ها را رصد می کرد و به نوعی فوتبال آذربایجان را به بازیکن ساز ترین فوتبال ایران تبدیل کردند.

وقتی نگاه به تاریخ فوتبال دیار ستارخان می کنیم با نامهایی همچون استاد فکری،واسلی قوجا،ناصر حجازی برخورد می کنیم .اسامی که هر کدام سهم بسیار زیادی در پرورش استعداد های ناب فوتبال آذربایجان داشتند