آواز نهنگ‌ها ۸۰۰۰ کیلومتر بسامد دارد
آواز نهنگ‌ها ۸۰۰۰ کیلومتر بسامد دارد

آواز نهنگ‌ها ۸۰۰۰ کیلومتر بسامد دارد 🔹دانشمندان می‌گویند صدای نهنگ می‌تواند نزدیک به ۸۰۰۰ هزار کیلومتر در میان گروه‌هایی از نهنگ‌ها که هرگز با هم ملاقات نکرده‌اند، در اعماق اقیانوس حرکت کند و این مطالعه سرنخ‌هایی در مورد چگونگی تکامل ارتباطات به ما ارائه می‌دهد.

آواز نهنگ‌ها ۸۰۰۰ کیلومتر بسامد دارد

🔹دانشمندان می‌گویند صدای نهنگ می‌تواند نزدیک به ۸۰۰۰ هزار کیلومتر در میان گروه‌هایی از نهنگ‌ها که هرگز با هم ملاقات نکرده‌اند، در اعماق اقیانوس حرکت کند و این مطالعه سرنخ‌هایی در مورد چگونگی تکامل ارتباطات به ما ارائه می‌دهد.