ابطال پروانه کار در انتظار پزشکان خاطی سقط جنین
ابطال پروانه کار در انتظار پزشکان خاطی سقط جنین

ابطال پروانه کار در انتظار پزشکان خاطی سقط جنین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم:🔹براساس قانون تعالی خانواده و جوانان جمعیت که سال قبل از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد فراهم کردن شرایط و ابزار سقط جنین حتی برای یک بار سبب ابطال پروانه کار پزشک خاطی می‌شود.

ابطال پروانه کار در انتظار پزشکان خاطی سقط جنین

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم:🔹براساس قانون تعالی خانواده و جوانان جمعیت که سال قبل از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد فراهم کردن شرایط و ابزار سقط جنین حتی برای یک بار سبب ابطال پروانه کار پزشک خاطی می‌شود.