اتحادیه اروپا سند خدمات دیجیتال برای کنترل شرکت‌های فناوری آنلاین را تصویب کرد
اتحادیه اروپا سند خدمات دیجیتال برای کنترل شرکت‌های فناوری آنلاین را تصویب کرد