اتفاقی نو در استان
اتفاقی نو در استان

اتفاقی نو در استان مسابقات دوستانه هاکی داخل سالن کشوری برای اولین بار در استان با همت شهرهای اسکو،خسروشهر،ایلخچی و شهرجدید سهند برگزار می شود. مدیران ۴شهر استان دست در دست هم رویداد ورزشی را رقم می زنند. منتظر خبرهای جدیدی از جام نوروز باشید.

اتفاقی نو در استان

مسابقات دوستانه هاکی داخل سالن کشوری برای اولین بار در استان با همت شهرهای اسکو،خسروشهر،ایلخچی و شهرجدید سهند برگزار می شود.

مدیران ۴شهر استان دست در دست هم رویداد ورزشی را رقم می زنند.

منتظر خبرهای جدیدی از جام نوروز باشید.