احسان مرادیان، گلر پیشین فولاد و صنعت‌نفت به تراکتور پیوست.
احسان مرادیان، گلر پیشین فولاد و صنعت‌نفت به تراکتور پیوست.

🔸با اعلام باشگاه تراکتور؛ احسان مرادیان، گلر پیشین فولاد و صنعت‌نفت به تراکتور پیوست.

🔸با اعلام باشگاه تراکتور؛ احسان مرادیان، گلر پیشین فولاد و صنعت‌نفت به تراکتور پیوست.