احضار پژوهشگر حوزه زنان به دادسرا
احضار پژوهشگر حوزه زنان به دادسرا

احضار پژوهشگر حوزه زنان به دادسرا توران ولی‌مراد پژوهشگر حوزه زنان با شکایت انسیه خزعلی به دادسرا احضار شد.اتهام او نشر اکاذیب اعلام شده است.

احضار پژوهشگر حوزه زنان به دادسرا

توران ولی‌مراد پژوهشگر حوزه زنان با شکایت انسیه خزعلی به دادسرا احضار شد.اتهام او نشر اکاذیب اعلام شده است.