احمد زیدآبادی: حوادث اخیر در کشور نتیجه گسست نسلی است
احمد زیدآبادی: حوادث اخیر در کشور نتیجه گسست نسلی است

🔻احمد زیدآبادی: حوادث اخیر در کشور نتیجه گسست نسلی است «مقصران گسست نسلی» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی است که در آن آمده است: ارتباط بین نسلی یا از طریق حضور در مراکز و نهادهای آموزشی و سیاسی است یا از طریق رسانه‌های فراگیر که هر دو […]

🔻احمد زیدآبادی: حوادث اخیر در کشور نتیجه گسست نسلی است

«مقصران گسست نسلی» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی است که در آن آمده است: ارتباط بین نسلی یا از طریق حضور در مراکز و نهادهای آموزشی و سیاسی است یا از طریق رسانه‌های فراگیر که هر دو از دسترس نسل پیشین دور مانده است.

🔹️در حقیقت آن نوع سیاستی که راه حضور اهل فکر و اندیشه در مدارس و دانشگاه‌ها را مسدود کرد و این افراد را از حضور در رسانه‌های فراگیر نیز محروم کرد، مقصر اصلی گسست نسلی است که عوارض آن هویدا شده است.

🔹️ظاهرا برخی از اهل قدرت و سیاست بر این گمان بودند که اگر رابطه و تماس با نسل جدید را به انحصار طیف متبوع خود درآورند، آنها را طبق علایق فکری و سلایق سیاسی خود پرورش می‌دهند.

چنین اتفاقی اما نه فقط رخ نداده بلکه نسل جدید با انقطاع و گسست از نیروهای داخلی به سمت و سویی حرکت کرده که از حوزه فهم ما نیز خارج شده است. حوادث اخیر در کشور تا اندازه بسیاری نتیجه گسست نسلی است.