ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران کارشناسان نظامی خود را در کریمه مستقر کرده
ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران کارشناسان نظامی خود را در کریمه مستقر کرده

🔻ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران کارشناسان نظامی خود را در کریمه مستقر کرده ند پرایس:🔹ایران برای کمک به پرتاب پهپادهای انفجاری به سوی اوکراین، کارشناسان نظامی خود را در کریمه مستقر کرده است. 🔹این کارشناسان مشغول ارائه آموزش و پشتیبانی فنی در استفاده از این هواپیماها هستند.

🔻ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران کارشناسان نظامی خود را در کریمه مستقر کرده

ند پرایس:🔹ایران برای کمک به پرتاب پهپادهای انفجاری به سوی اوکراین، کارشناسان نظامی خود را در کریمه مستقر کرده است.

🔹این کارشناسان مشغول ارائه آموزش و پشتیبانی فنی در استفاده از این هواپیماها هستند.