ارزش روبل روسیه به شدت در حال کاهش است
ارزش روبل روسیه به شدت در حال کاهش است

ارزش روبل روسیه به شدت در حال کاهش است و به پایین ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۲ رسیده است.یک روبل اکنون کمتر از یک سنت آمریکا ارزش دارد.

ارزش روبل روسیه به شدت در حال کاهش است و به پایین ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۲ رسیده است.یک روبل اکنون کمتر از یک سنت آمریکا ارزش دارد.