اروپا «اینستکس» را تعطیل کرد
اروپا «اینستکس» را تعطیل کرد

اروپا «اینستکس» را تعطیل کرد شورهای اروپایی اعلام کردند سیستمی را که در سال ۲۰۱۹ برای محافظت از تجارت با ایران در برابر تحریم‌های آمریکا راه‌اندازی کردند  تعطیل کرده است.

اروپا «اینستکس» را تعطیل کرد

شورهای اروپایی اعلام کردند سیستمی را که در سال ۲۰۱۹ برای محافظت از تجارت با ایران در برابر تحریم‌های آمریکا راه‌اندازی کردند  تعطیل کرده است.