استفاده از تکنولوژی روز دنیا در سهند بجای ایجاد فضای سبز یا حداقل نصب چمن مصنوعی
استفاده از تکنولوژی روز دنیا در سهند بجای ایجاد فضای سبز یا حداقل نصب چمن مصنوعی

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در سهند بجای ایجاد فضای سبز یا حداقل نصب چمن مصنوعی آمدن با اسپری رنگ سبز ، سیمان روی رنگ آمیزی کردن تا مثلا شهر سبز دیده بشهمکان: پایین تر از پارک بهارستان، نرسیده به میدان بهارستان شنبه ۱۳خرداد ۱۴۰۲

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در سهند بجای ایجاد فضای سبز یا حداقل نصب چمن مصنوعی

آمدن با اسپری رنگ سبز ، سیمان روی رنگ آمیزی کردن تا مثلا شهر سبز دیده بشهمکان: پایین تر از پارک بهارستان، نرسیده به میدان بهارستان شنبه ۱۳خرداد ۱۴۰۲