استقبال گسترده مردم فرانسه از نایب قهرمان جام جهانی ٢٠٢٢(عکس)
استقبال گسترده مردم فرانسه از نایب قهرمان جام جهانی ٢٠٢٢(عکس)

استقبال گسترده مردم فرانسه از نایب قهرمان جام جهانی ٢٠٢٢

استقبال گسترده مردم فرانسه از نایب قهرمان جام جهانی ٢٠٢٢