استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد
استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد

استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد 🔹نیکزاد، نائب رئیس‌ مجلس: با توجه به اینکه استیضاح فاطمی‌امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده بدین وسیله استیضاح وزیر صمت اعلام وصول می‌شود.

استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد

🔹نیکزاد، نائب رئیس‌ مجلس: با توجه به اینکه استیضاح فاطمی‌امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده بدین وسیله استیضاح وزیر صمت اعلام وصول می‌شود.