اسکوچیچ: اگر من سرمربی بودم ایران صعود می‌کرد
اسکوچیچ: اگر من سرمربی بودم ایران صعود می‌کرد

اسکوچیچ: اگر من سرمربی بودم ایران صعود می‌کرد سرمربی سابق تیم ملی:فکر می‌کنم ایران خیلی ظرفیت بیشتری دارد و در نهایت با این بازیکنان جدید، تیم پیرتر شده است. 🔹بازیکنان جوانی که من به تیم ملی آوردم و قرار بود انرژی جدیدی بیاورند، آنجا نبودند. 🔹فکر می‌کنم فرصتی را برای چیزهای بزرگ از دست دادم. […]

اسکوچیچ: اگر من سرمربی بودم ایران صعود می‌کرد

سرمربی سابق تیم ملی:فکر می‌کنم ایران خیلی ظرفیت بیشتری دارد و در نهایت با این بازیکنان جدید، تیم پیرتر شده است.

🔹بازیکنان جوانی که من به تیم ملی آوردم و قرار بود انرژی جدیدی بیاورند، آنجا نبودند.

🔹فکر می‌کنم فرصتی را برای چیزهای بزرگ از دست دادم. تقریباً مطمئن هستم اگر من سرمربی بودم از مرحله گروهی عبور می‌کردیم.