اطلاعات سپاه: بازداشت و اخراج معاون سفیر انگلیس
اطلاعات سپاه: بازداشت و اخراج معاون سفیر انگلیس

اطلاعات سپاه: بازداشت و اخراج معاون سفیر انگلیس اطلاعات سپاه: معاون سفیر انگلیس نیز از افرادی است که با خانواده به عنوان گردشگر به کویر شهداد رفته اما آنگونه که تصاویر ثبت شده نشان می دهد این فرد به دنبال نمونه برداری از خاک این منطقه بوده است. این فرد بعد از عذرخواهی از کشور […]

اطلاعات سپاه: بازداشت و اخراج معاون سفیر انگلیس

اطلاعات سپاه: معاون سفیر انگلیس نیز از افرادی است که با خانواده به عنوان گردشگر به کویر شهداد رفته اما آنگونه که تصاویر ثبت شده نشان می دهد این فرد به دنبال نمونه برداری از خاک این منطقه بوده است. این فرد بعد از عذرخواهی از کشور اخراج می شود.