اطلاعیه فعالیت مدارس آذربایجان شرقی
اطلاعیه فعالیت مدارس آذربایجان شرقی

اطلاعیه فعالیت مدارس آذربایجان شرقی اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌ شرقی اعلام کرد که با توجه به برودت هوا و سرمای شدید روز یکشنبه( دوم بهمن ماه ۱۴۰۱) مدارس:ترکمانچای پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنائی شهری و روستایی در […]

اطلاعیه فعالیت مدارس آذربایجان شرقی

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌ شرقی اعلام کرد که با توجه به برودت هوا و سرمای شدید روز یکشنبه( دوم بهمن ماه ۱۴۰۱) مدارس:ترکمانچای پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنائی شهری و روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

اطلاعیه فعالیت مدارس آذربایجان شرقی

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌ شرقی اعلام کرد که با توجه به برودت هوا و سرمای شدید روز یکشنبه( دوم بهمن ماه ۱۴۰۱) مدارس:تیکمه_داش مقطع پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنائی شهری و روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد

اطلاعیه فعالیت مدارس آذربایجان شرقی

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌ شرقی اعلام کرد که با توجه به برودت هوا و سرمای شدید روز یکشنبه( دوم بهمن ماه ۱۴۰۱) مدارس:سراب و مهربان

مقطع پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری، روستایی و استثنائی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.