اطلاعیه:  قابل توجه واحد هاي توليدي مستقر در داخل شهرك ها و نواحي صنعتي استان آذربايجان شرقي
اطلاعیه:  قابل توجه واحد هاي توليدي مستقر در داخل شهرك ها و نواحي صنعتي استان آذربايجان شرقي

🔷️ قابل توجه واحد هاي توليدي مستقر در داخل شهرك ها و نواحي صنعتي استان آذربايجان شرقي 🔸️ در راستاي تصميمات متخذه در جلسه روز چهارشنبه مورخه ۲۸/۸/۹۹ با حضور معاون محترم سياسي امنيتي استانداري آذربايجان شرقي و فرماندهان محترم راهنمايي و رانندگي و پليس راهور استان آذربايجان شرقي و پيرو تاكيدات فرماندهي ستاد ملي […]

🔷️ قابل توجه واحد هاي توليدي مستقر در داخل شهرك ها و نواحي صنعتي استان آذربايجان شرقي

🔸️ در راستاي تصميمات متخذه در جلسه روز چهارشنبه مورخه ۲۸/۸/۹۹ با حضور معاون محترم سياسي امنيتي استانداري آذربايجان شرقي و فرماندهان محترم راهنمايي و رانندگي و پليس راهور استان آذربايجان شرقي و پيرو تاكيدات فرماندهي ستاد ملي كرونا مبني بر عدم تعطيلي واحد هاي توليد ي مقررگرديد در ايام محدوديت هاي كرونايي واحد هاي توليدي نسبت به صدور معرفي نامه تردد در سربرگ اداري و ممهور به مهر خود واحد توليدي مطابق نمونه مورد اشاره ذيل ، براي پرسنل و همچنين واحد ها و يا اشخاص خدمات گيرنده از آنها در طول مسير مورد تردد اقدام نمايند.
🔸️ عوامل محترم انتظامي و پليس راه مستقر در مسير
موضوع : تردد جناب آقاي/ خانم—
سلام عليكم
به پيوست درخواست مورخ –جناب اقاي/ خانم– در خصوص تردد به شهر- با خودروي – به شماره پلاك انتظامي– جهت انجام — ارسال ميگردد . لطفا دستور فرماييد همكاري و مساعدت لازم با نامبرده در طول مسير مواصلاتي– به– و بالعكس از مورخ –لغايت– معمول گردد.

🔸️ لازم به توضيح مي باشد در زمان خروج از شهرها نياز به ارائه معرفي نامه نخواهد بود وتنها زمان ورود به شهر ها با پلاك انتظامي غير بومي همراه داشتن معرفي نامه الزامي مي باشد
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی