اعتراض شدید خانواده به کوتاهی های آشکار پزشک جراح و کادر بیمارستان
اعتراض شدید خانواده به کوتاهی های آشکار پزشک جراح و کادر بیمارستان

سعید حجاریان در منزل سردار صنیع خانی /اعتراض شدید خانواده به کوتاهی های آشکار پزشک جراح و کادر بیمارستان سیدحسین صنیع خانی برادر زنده یاد مهندس سیدعلی صنیع خانی به پرسش های حجاریان در مورد فرایند مراجعه به بیمارستان و عمل جراحی و اتفاقات بعد از آن پاسخ داد و در این زمینه با اعتراض […]

سعید حجاریان در منزل سردار صنیع خانی /اعتراض شدید خانواده به کوتاهی های آشکار پزشک جراح و کادر بیمارستان

سیدحسین صنیع خانی برادر زنده یاد مهندس سیدعلی صنیع خانی به پرسش های حجاریان در مورد فرایند مراجعه به بیمارستان و عمل جراحی و اتفاقات بعد از آن پاسخ داد و در این زمینه با اعتراض شدید و ابراز ناراحتی و تاسف از آنچه کوتاهی های آشکار پزشک جراح و برخی کادر بیمارستان بقیه الله می خواند، گفت:

نخستین انتظار این بود که وقتی تخت آی سی یو خالی وجود نداشت نباید این عمل را انجام می دادند چرا که عمل اورژانسی نبوده و می توانستند به تاخیر بیندازند و نکته مهم تر اینکه وقتی عمل انجام شد حتما باید به بخش آی سی یو منتقل می گردید تا تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد در حالی که این اتفاق نیفتاد و ایشان چند روزی که در بخش داخلی و عادی بودند دچار عفونت و خونریزی شدند که پس از اعتراض و پیگیری های خانواده به بخش آی سی یو منتقل شدند که دیگر کار از کار گذشته بود.