افزایش آمار گرسنگی در جهان
افزایش آمار گرسنگی در جهان

افزایش آمار گرسنگی در جهان 🔹به گفته آژانس‌های سازمان ملل‌متحد، سطح گرسنگی در جهان پس از افزایش شدید گرسنگی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، همچنین در سال جاری به دلیل جنگ اوکراین و تغییرات آب‌وهوایی دوباره افزایش یافت.

افزایش آمار گرسنگی در جهان

🔹به گفته آژانس‌های سازمان ملل‌متحد، سطح گرسنگی در جهان پس از افزایش شدید گرسنگی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، همچنین در سال جاری به دلیل جنگ اوکراین و تغییرات آب‌وهوایی دوباره افزایش یافت.