افزایش دمای هوا و هفته ای گرم در بیشتر نقاط کشور
افزایش دمای هوا و هفته ای گرم در بیشتر نقاط کشور

افزایش دمای هوا و هفته ای گرم در بیشتر نقاط کشور 🔹هفته آینده هفته ای گرم در بیشتر نقاط کشور خواهد بود و با توجه به افزایش محسوس دما، هوایی گرم را در بیشتر نقاط نیمه غربی و شمالی کشور شاهد خواهیم بود.

افزایش دمای هوا و هفته ای گرم در بیشتر نقاط کشور

🔹هفته آینده هفته ای گرم در بیشتر نقاط کشور خواهد بود و با توجه به افزایش محسوس دما، هوایی گرم را در بیشتر نقاط نیمه غربی و شمالی کشور شاهد خواهیم بود.