افزایش دوباره قیمت گاز در اروپا
افزایش دوباره قیمت گاز در اروپا

  افزایش دوباره قیمت گاز در اروپا   در پی نگرانی‌ها از بحران انرژی و کمبود گاز در اروپا در فصل زمستان قیمت گاز طبیعی در اروپا ۶.۶ درصد افزایش‌ یافته است.

  افزایش دوباره قیمت گاز در اروپا

  در پی نگرانی‌ها از بحران انرژی و کمبود گاز در اروپا در فصل زمستان قیمت گاز طبیعی در اروپا ۶.۶ درصد افزایش‌ یافته است.