افزایش قابل توجه دما طی روز های آینده
افزایش قابل توجه دما طی روز های آینده

افزایش قابل توجه دما طی روز های آینده طی روز های آینده، افزایش قابل توجه دما و هوای گرم اصلی ترین پدیده جوی در سرتاسر نقاط کشور خواهد بود. بسیاری از نقاط استان های نیمه شمالی کشور تا ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش دما خواهند داشت و دمای بیشینه در بسیاری از نقاط به ۳۰ درجه […]

افزایش قابل توجه دما طی روز های آینده

طی روز های آینده، افزایش قابل توجه دما و هوای گرم اصلی ترین پدیده جوی در سرتاسر نقاط کشور خواهد بود.

بسیاری از نقاط استان های نیمه شمالی کشور تا ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش دما خواهند داشت و دمای بیشینه در بسیاری از نقاط به ۳۰ درجه سانتیگراد نزدیک خواهد شد!

استان های سواحل شمالی کشور بیشترین میزان افزایش دما را خواهند داشت و دماهایی به شدت گرم تر از نرمال را تجربه خواهند کرد.