افزایش ۳۸ درصدی شهریه مدارس غیر‌دولتی
افزایش ۳۸ درصدی شهریه مدارس غیر‌دولتی

افزایش ۳۸ درصدی شهریه مدارس غیر‌دولتی رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:🔹در کل کشور شهریه از ۴ میلیون شروع و به ٣۵ میلیون می‌رسد که کمترین مبلغ در استان کهگیلویه و بویراحمد و بیشترین در تهران است. 🔹به مدارس اجازه دادیم تا ٣٨ درصد شهریه ثابت، متناسب با تمهیدات فوق برنامه، افزایش شهریه داشته باشند.

افزایش ۳۸ درصدی شهریه مدارس غیر‌دولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:🔹در کل کشور شهریه از ۴ میلیون شروع و به ٣۵ میلیون می‌رسد که کمترین مبلغ در استان کهگیلویه و بویراحمد و بیشترین در تهران است.

🔹به مدارس اجازه دادیم تا ٣٨ درصد شهریه ثابت، متناسب با تمهیدات فوق برنامه، افزایش شهریه داشته باشند.