افزایش ۷ سانتی‌متری تراز اکولوژیک «دریاچه ارومیه»
افزایش ۷ سانتی‌متری تراز اکولوژیک «دریاچه ارومیه»

افزایش ۷ سانتی‌متری تراز اکولوژیک «دریاچه ارومیه» مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست:دلیل افزایش تراز دریاچه ارومیه طی دو ماه اخیر از ۱۲۷۰.۱۴ سانتی‌متر به ۱۲۷۰.۲۱ سانتی‌متر، ناشی از ورودی جریان آب از رودخانه‌های حوضه و بارش مستقیم بر روی دریاچه ارومیه و بستن کامل سردهنه‌های کشاورزی بوده است. از چند روز گذشته نیز […]

افزایش ۷ سانتی‌متری تراز اکولوژیک «دریاچه ارومیه»

مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست:دلیل افزایش تراز دریاچه ارومیه طی دو ماه اخیر از ۱۲۷۰.۱۴ سانتی‌متر به ۱۲۷۰.۲۱ سانتی‌متر، ناشی از ورودی جریان آب از رودخانه‌های حوضه و بارش مستقیم بر روی دریاچه ارومیه و بستن کامل سردهنه‌های کشاورزی بوده است.

از چند روز گذشته نیز خوشبختانه آب از محل کانال و گدار به دریاچه رسیده است.

میزان تراز اکولوژیک ۱۲۷۴.۱ سانتی‌متر و میزان آب مورد نیاز ۱۵ میلیارد متر مکعب است که برای احیای کامل دریاچه باید تأمین شود.