الزام جدید فیفا برای ایران: قضاوت داوران زن در مسابقات مردان
الزام جدید فیفا برای ایران: قضاوت داوران زن در مسابقات مردان

الزام جدید فیفا برای ایران: قضاوت داوران زن در مسابقات مردان 🔹رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تایید کرد فیفا در نامه‌ای، فدراسیون فوتبال را ملزم به استفاده از داوران زن در مسابقات مردان کرده است. 🔹افشاریان: باید راهکاری پیدا کنیم که خانم‌های داور ما در رده‌های پایین‌تری در رده نوجوانان و جوانان قضاوت کنند.

الزام جدید فیفا برای ایران: قضاوت داوران زن در مسابقات مردان

🔹رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تایید کرد فیفا در نامه‌ای، فدراسیون فوتبال را ملزم به استفاده از داوران زن در مسابقات مردان کرده است.

🔹افشاریان: باید راهکاری پیدا کنیم که خانم‌های داور ما در رده‌های پایین‌تری در رده نوجوانان و جوانان قضاوت کنند.