القرضاوی درگذشت
القرضاوی درگذشت

القرضاوی درگذشت شیخ یوسف القرضاوی روحانی مشهور مصری مقیم قطر در سن ۹۶ سالگی درگذشت.او به دلیل جایگاه دینی، مواضع سیاسی اش و حضور در شبکه الجزیره معروف بود.

القرضاوی درگذشت

شیخ یوسف القرضاوی روحانی مشهور مصری مقیم قطر در سن ۹۶ سالگی درگذشت.او به دلیل جایگاه دینی، مواضع سیاسی اش و حضور در شبکه الجزیره معروف بود.