الناز محمدی امروز آزاد نشد
الناز محمدی امروز آزاد نشد

الناز محمدی امروز آزاد نشد سعید پارسایی، همسر الهه محمدی خواهر الناز در توئیتی نوشت: «الناز محمدی قرار بود امروز آزاد شود که میسر نشد. امیدواریم روز یکشنبه به آغوش خانواده برگردد.»

الناز محمدی امروز آزاد نشد

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی خواهر الناز در توئیتی نوشت: «الناز محمدی قرار بود امروز آزاد شود که میسر نشد. امیدواریم روز یکشنبه به آغوش خانواده برگردد.»