امام جمعه قم: آمریکایی‌ها می‌گویند ایران ما را آزار می‌دهد
امام جمعه قم: آمریکایی‌ها می‌گویند ایران ما را آزار می‌دهد

🔻امام جمعه قم: آمریکایی‌ها می‌گویند ایران ما را آزار می‌دهد حسینی بوشهری: آمریکایی‌ها می‌گویند یکی از چالش‌هایی که ما داریم مربوط به ایران است و از آن به عنوان تضعیف کننده دموکراسی غربی یاد می‌کنند و می‌گویند ایران ما را آزار می‌دهد و هویت ما را از بین برده است و ایران دشمن معمولی نیست […]

🔻امام جمعه قم: آمریکایی‌ها می‌گویند ایران ما را آزار می‌دهد

حسینی بوشهری: آمریکایی‌ها می‌گویند یکی از چالش‌هایی که ما داریم مربوط به ایران است و از آن به عنوان تضعیف کننده دموکراسی غربی یاد می‌کنند و می‌گویند ایران ما را آزار می‌دهد و هویت ما را از بین برده است و ایران دشمن معمولی نیست و رقیب ما است.