امام جمعه کرج: رسانه‌های دشمن این شبهه را وارد می‌کنند که «انقلاب» مانند هر پدیده‌ای در طبیعت دارای حیات و ممات است
امام جمعه کرج: رسانه‌های دشمن این شبهه را وارد می‌کنند که «انقلاب» مانند هر پدیده‌ای در طبیعت دارای حیات و ممات است

🔻امام جمعه کرج: رسانه‌های دشمن این شبهه را وارد می‌کنند که «انقلاب» مانند هر پدیده‌ای در طبیعت دارای حیات و ممات است حسینی همدانی:🔹نعمت انقلاب مانند برخی نعمات دیگر است که وقتی از آن محروم شویم، ارزش واقعی آن را درک می‌کنیم. 🔹رسانه‌ها برای تولید شبهه از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند، یکی از شبهاتی که […]

🔻امام جمعه کرج: رسانه‌های دشمن این شبهه را وارد می‌کنند که «انقلاب» مانند هر پدیده‌ای در طبیعت دارای حیات و ممات است

حسینی همدانی:🔹نعمت انقلاب مانند برخی نعمات دیگر است که وقتی از آن محروم شویم، ارزش واقعی آن را درک می‌کنیم.

🔹رسانه‌ها برای تولید شبهه از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند، یکی از شبهاتی که وارد می‌کنند این است که «انقلاب نیز مانند هر پدیده‌ای در طبیعت دارای حیات و ممات است».