امضاي توافق نامه توسعه ي همكاريِ مجتمعِ مس سونگون با دانشگاه تبريز
امضاي توافق نامه توسعه ي همكاريِ مجتمعِ مس سونگون با دانشگاه تبريز

امضاي توافق نامه توسعه ي همكاريِ مجتمعِ مس سونگون با دانشگاه تبريز در زمينه ي فعاليتهاي علمي_فناوري و دانش بنيان.. در اين ديدار ضمن بازديد از ساختمان مركز رشد دانشگاه تبريز از محصولات تازه رونمايي شده يِ منتخب شركتهايِ دانش بنيان در حوزه ي صنعت هم بازديد به عمل امد…بر اساس اين توافق نامه دانشگاه […]

امضاي توافق نامه توسعه ي همكاريِ مجتمعِ مس سونگون با دانشگاه تبريز در زمينه ي فعاليتهاي علمي_فناوري و دانش بنيان..

در اين ديدار ضمن بازديد از ساختمان مركز رشد دانشگاه تبريز از محصولات تازه رونمايي شده يِ منتخب شركتهايِ دانش بنيان در حوزه ي صنعت هم بازديد به عمل امد…بر اساس اين توافق نامه دانشگاه تبريز در زمينه هاي مشاوره و نظارت در پروژه هاي عمراني؛ انجام خدمات تحقيق و توسعه ؛ تاسيس ازمايشگاه مرجع صنايع معدني براي اولين بار شمالغرب با همكاري مجتمع مس سونگون در محل مجتمع و …اعلام امادگي و پيشنهاد توسعه ي همكاري دادمهندس رضوي نيز ضمن استقبال از اين پيشنهادات ، تداوم همكاريها با دانشگاه تبريز را اثر بخش و موجب توسعه خواند