انتفاع اقتصادی مهمترین خواسته ایران در مذاکرات هسته ای
انتفاع اقتصادی مهمترین خواسته ایران در مذاکرات هسته ای

انتفاع اقتصادی مهمترین خواسته ایران در مذاکرات هسته ای وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گوی تلفنی با بدر البوسعیدی همتای عمانی:پس از دریافت نظرات آمریکا، در صورت حصول اطمينان از انتفاع اقتصادی ايران از توافق و رعايت شدن خطوط قرمزمان، وارد مرحله جديدی در وين خواهيم شد. 🔹تا در مورد همه چيز توافق نشود نمی توانيم […]

انتفاع اقتصادی مهمترین خواسته ایران در مذاکرات هسته ای

وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گوی تلفنی با بدر البوسعیدی همتای عمانی:پس از دریافت نظرات آمریکا، در صورت حصول اطمينان از انتفاع اقتصادی ايران از توافق و رعايت شدن خطوط قرمزمان، وارد مرحله جديدی در وين خواهيم شد.

🔹تا در مورد همه چيز توافق نشود نمی توانيم با قطعیت از رسيدن به توافق خوب و پايدار سخن بگوييم.