انتقاد شدید‌الحن روزنامه اصولگرا از وزیر نفت
انتقاد شدید‌الحن روزنامه اصولگرا از وزیر نفت

انتقاد شدید‌الحن روزنامه اصولگرا از وزیر نفت؛ شاید نتوانید دمای هوا را بالا ببرید اما درجه عصبانیت مردم افزایش می‌دهید 🔹اگر فردی وضعیت به‌وجود‌آمده را نادیدهک طی ک ی دللد. گرفته و بدون‌توجه به واکنش افکار عمومی در اوج بحران زمستان برای وزیر نفت تقدیرنامه بنویسد شاید نتواند دمای هوا را بالاتر ببرد اما درجه […]

انتقاد شدید‌الحن روزنامه اصولگرا از وزیر نفت؛ شاید نتوانید دمای هوا را بالا ببرید اما درجه عصبانیت مردم افزایش می‌دهید

🔹اگر فردی وضعیت به‌وجود‌آمده را نادیدهک طی ک ی دللد. گرفته و بدون‌توجه به واکنش افکار عمومی در اوج بحران زمستان برای وزیر نفت تقدیرنامه بنویسد شاید نتواند دمای هوا را بالاتر ببرد اما درجه عصبانیت را حتما بیشتر خواهد کرد.