انفجار معدن در شمال ترکیه؛ نزدیک به ۵۰ نفر زیر آوار محبوس هستند
انفجار معدن در شمال ترکیه؛ نزدیک به ۵۰ نفر زیر آوار محبوس هستند

🔻انفجار معدن در شمال ترکیه؛ نزدیک به ۵۰ نفر زیر آوار محبوس هستند 🔹مقامات دولتی در ترکیه از وقوع انفجار در یکی از معادن واقع در شمال این کشور خبر داده و تاکید کردند که نزدیک به ۵۰ نفر زیر آوار محبوس هستند

🔻انفجار معدن در شمال ترکیه؛ نزدیک به ۵۰ نفر زیر آوار محبوس هستند

🔹مقامات دولتی در ترکیه از وقوع انفجار در یکی از معادن واقع در شمال این کشور خبر داده و تاکید کردند که نزدیک به ۵۰ نفر زیر آوار محبوس هستند