انگلیس کاردار ایران را فراخواند
انگلیس کاردار ایران را فراخواند

🔻انگلیس کاردار ایران را فراخواند 🔹وزارت امور خارجه انگلیس روز جمعه کاردار ایران را با ادعای تهدیدات تهران علیه خبرنگارانی که در انگلیس فعالیت دارند، به وزارت امور خارجه فراخواند.

🔻انگلیس کاردار ایران را فراخواند

🔹وزارت امور خارجه انگلیس روز جمعه کاردار ایران را با ادعای تهدیدات تهران علیه خبرنگارانی که در انگلیس فعالیت دارند، به وزارت امور خارجه فراخواند.