اهم دستاوردهای سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی
اهم دستاوردهای سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی

🎬 موشن گرافی 🇮🇷 *هفته دولت گرامی باد* 🔸️اهم دستاوردهای سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی در یکساله استقرار دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰ لغایت شهریور ۱۴۰۱)

🎬 موشن گرافی

🇮🇷 *هفته دولت گرامی باد*

🔸️اهم دستاوردهای سازمان صنعت، معدن تجارت استان آذربایجان شرقی در یکساله استقرار دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰ لغایت شهریور ۱۴۰۱)