اولیانوف: تهران خواستار تضمین‌هایی برای احیا و حفظ برجام است
اولیانوف: تهران خواستار تضمین‌هایی برای احیا و حفظ برجام است

اولیانوف: تهران خواستار تضمین‌هایی برای احیا و حفظ برجام است مذاکره کننده ارشد روسیه در وین:یکی از مسائلی که در اصلاحیه روز گذشته ایرانی‌ها آمده، به طور دقیق با هدف تقویت این تضمین‌ها ارائه شده و ظاهرا کار دیگری نیز باید در این راستا انجام شود. 🔹اگر آمریکا نتواند برجام را احیا کند، باید با […]

اولیانوف: تهران خواستار تضمین‌هایی برای احیا و حفظ برجام است

مذاکره کننده ارشد روسیه در وین:یکی از مسائلی که در اصلاحیه روز گذشته ایرانی‌ها آمده، به طور دقیق با هدف تقویت این تضمین‌ها ارائه شده و ظاهرا کار دیگری نیز باید در این راستا انجام شود.

🔹اگر آمریکا نتواند برجام را احیا کند، باید با عواقب آن روبه رو شود.