اولیانوف: مذاکره کنندگان اکنون باید در خصوص پیش نویس توافق تصمیم گیری کنند
اولیانوف: مذاکره کنندگان اکنون باید در خصوص پیش نویس توافق تصمیم گیری کنند

اولیانوف: مذاکره کنندگان اکنون باید در خصوص پیش نویس توافق تصمیم گیری کنند میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجام:هماهنگ کننده اتحادیه اروپا متن نهایی پیش‌نویس تصمیم گیری در زمینه احیای برجام را ارائه کرده است. 🔹️شرکت کنندگان در مذاکرات وین اکنون نیاز دارند تا تصمیم بگیرند آیا این پیش نویس برای آنها قابل قبول […]

اولیانوف: مذاکره کنندگان اکنون باید در خصوص پیش نویس توافق تصمیم گیری کنند

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجام:هماهنگ کننده اتحادیه اروپا متن نهایی پیش‌نویس تصمیم گیری در زمینه احیای برجام را ارائه کرده است.

🔹️شرکت کنندگان در مذاکرات وین اکنون نیاز دارند تا تصمیم بگیرند آیا این پیش نویس برای آنها قابل قبول است یا خیر.

🔹️در صورتی که [به این پیش نویس] اعتراضی نباشد، توافق هسته ای احیا خواهد شد.