اولین همایش مدیران مسئولیت پذیر برگزار شد
اولین همایش مدیران مسئولیت پذیر برگزار شد

اولین همایش مدیران مسئولیت پذیر برگزار شد اولین همایش مدیران مسئولیت پذیر با محوریت آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در محل هتل پارس تبریز برگزار شد. عکس: پینار رحیمی

اولین همایش مدیران مسئولیت پذیر برگزار شد

اولین همایش مدیران مسئولیت پذیر با محوریت آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در محل هتل پارس تبریز برگزار شد.

عکس: پینار رحیمی