اکبر طبری در زندان اوین است
اکبر طبری در زندان اوین است

اکبر طبری در زندان اوین است روابط عمومی سازمان زندان‌ها:طبری درحال حاضر و بنا برحکم مرجع قضایی در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد و همچنان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. 🔹هرگونه ارفاقات قانونی اعم از آزادی و یا مرخصی زندانیان، باید به حکم مرجع قضایی صادر و پس از وصول به زندان، عملیاتی گردد.

اکبر طبری در زندان اوین است

روابط عمومی سازمان زندان‌ها:طبری درحال حاضر و بنا برحکم مرجع قضایی در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد و همچنان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

🔹هرگونه ارفاقات قانونی اعم از آزادی و یا مرخصی زندانیان، باید به حکم مرجع قضایی صادر و پس از وصول به زندان، عملیاتی گردد.