اگر همان روز فرمانده گشت ارشاد استعفا می کرد خیلی از اتفاقات نمی افتاد
اگر همان روز فرمانده گشت ارشاد استعفا می کرد خیلی از اتفاقات نمی افتاد

اگر همان روز فرمانده گشت ارشاد استعفا می کرد خیلی از اتفاقات نمی افتاد رضا کیانیان، بازیگر سینما:با این روش گشت ارشاد در این سال ها چند نفر باحجاب شدند، چند نفر بی حجاب شدند؟ 🔹مسائل را می توان با گفت وگو حل کرد اما وقتی یکی می آید و مردم را خس و خاشاک […]

اگر همان روز فرمانده گشت ارشاد استعفا می کرد خیلی از اتفاقات نمی افتاد

رضا کیانیان، بازیگر سینما:با این روش گشت ارشاد در این سال ها چند نفر باحجاب شدند، چند نفر بی حجاب شدند؟

🔹مسائل را می توان با گفت وگو حل کرد اما وقتی یکی می آید و مردم را خس و خاشاک می خواند، چه جایی برای گفت و گو باقی می ماند؟

🔹 تئاتر می تواند بیشتر از مداحی و منبر تاثیرگذار باشد.

🔹من به سهم خودم تلاش می کنم جامعه را از دو قطبی بودن خارج کنم

🔹برخی از مدیران ما می خواهند فضای دو قطبی را تقویت کنند و جایی برای گفت وگو باقی نمی گذارند.

🔹اپوزیسیون خارج از کشور معتقد به دو قطبی کردن نیروهای داخلی هستند.

🔹اپوزیسیون خارج نشین دیکتاتور هستند.

🔹باید فضای آزادی را به وجودبیاوریم که در آن میلیون ها قطب وجود دارد