ایتالیا با مانچینی ۲۲بازی بدون شکست
ایتالیا با مانچینی ۲۲بازی بدون شکست

طبق آمار «اوپتا»، تیم ملی ایتالیا در ۲۲ بازی گذشته تحت هدایت مانچینی هیچ شکستی را متحمل نشده  و این بهترین روند شکست ناپذیری آتزوری از سال ۲۰۰۶ به بعد است.

طبق آمار «اوپتا»، تیم ملی ایتالیا در ۲۲ بازی گذشته تحت هدایت مانچینی هیچ شکستی را متحمل نشده  و این بهترین روند شکست ناپذیری آتزوری از سال ۲۰۰۶ به بعد است.