ایران هرگونه خشونت علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی خود در اروپا را محکوم کرد
ایران هرگونه خشونت علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی خود در اروپا را محکوم کرد

🔻ایران هرگونه خشونت علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی خود در اروپا را محکوم کرد 🔹سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با محکوم کردن هرگونه خشونت علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در اروپا در جریان حوادث اخیر گفت دولت‌های خارجی و سفارتخانه‌های آنها در تهران، در امور داخلی ایران دخالت نکنند.

🔻ایران هرگونه خشونت علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی خود در اروپا را محکوم کرد

🔹سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با محکوم کردن هرگونه خشونت علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در اروپا در جریان حوادث اخیر گفت دولت‌های خارجی و سفارتخانه‌های آنها در تهران، در امور داخلی ایران دخالت نکنند.