ایران چقدر مهاجر افغانستانی دارد؟
ایران چقدر مهاجر افغانستانی دارد؟

ایران چقدر مهاجر افغانستانی دارد؟ رابین ناندی، نماینده یونیسف(صندوق کودکان ملل متحد) در ایران:قبل از مرداد سال گذشته دو الی سه میلیون نفر پناهنده افغانستانی در ایران وجود داشت، اما سال گذشته با روی‌ کار آمدن طالبان در افغانستان بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نفر پناهنده جدید وارد ایران شده است، البته باید در […]

ایران چقدر مهاجر افغانستانی دارد؟

رابین ناندی، نماینده یونیسف(صندوق کودکان ملل متحد) در ایران:قبل از مرداد سال گذشته دو الی سه میلیون نفر پناهنده افغانستانی در ایران وجود داشت، اما سال گذشته با روی‌ کار آمدن طالبان در افغانستان بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نفر پناهنده جدید وارد ایران شده است، البته باید در کنار تلاش‌های دولت از جامعه میزبان هم برای پذیرش این مهاجران تشکر کرد.