ایلان ماسک در نشست کشورهای گروه ۲۰ سخنرانی می کند
ایلان ماسک در نشست کشورهای گروه ۲۰ سخنرانی می کند

🔻ایلان ماسک در نشست کشورهای گروه ۲۰ سخنرانی می کند 🔹رئیس اتاق بازرگانی کشور اندونزی گفت: ایلان ماسک مالک جدید توئیتر در نشست کشورهای گروه ۲۰ در بالی سخنرانی خواهد کرد. البته هنوز خبر سخنرانی ماسک در نشست کشورهای صنعتی جهان در بالی اندونزی از سوی مقامات رسمی این کشور تایید نشده است.

🔻ایلان ماسک در نشست کشورهای گروه ۲۰ سخنرانی می کند

🔹رئیس اتاق بازرگانی کشور اندونزی گفت: ایلان ماسک مالک جدید توئیتر در نشست کشورهای گروه ۲۰ در بالی سخنرانی خواهد کرد.

البته هنوز خبر سخنرانی ماسک در نشست کشورهای صنعتی جهان در بالی اندونزی از سوی مقامات رسمی این کشور تایید نشده است.