اینفوگرافیک│ گوشه ای از جان فشانی های سردار کفرستیز اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی
اینفوگرافیک│ گوشه ای از جان فشانی های سردار کفرستیز اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی
طرح: نجیبه پورکریم