اینفوگرافی قربانیان چهارشنبه آخر سال
اینفوگرافی قربانیان چهارشنبه آخر سال

قربانیان چهارشنبه آخر سال بر اساس آمار٧٩درصد از تلفات چهارشنبه های آخر سال را مردان و ٢١ درصد زنان تشکیل می دهند

قربانیان چهارشنبه آخر سال

بر اساس آمار٧٩درصد از تلفات چهارشنبه های آخر سال را مردان و ٢١ درصد زنان تشکیل می دهند